Nawigacja

Oddziałowa Komisja w Warszawie (stan na maj 2019 r.)

Śledztwa zawieszone

Zbrodnie komunistyczne

1. Śledztwo przeciwko Stefanowi M. podejrzanemu o popełnienie zbrodni komunistycznych będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości (sygn. S 92.2006.Zk).

Przedmiotowe śledztwo przeciwko Stefanowi M., podejrzanemu o niedopełnianie obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości czynności procesowych podejmowanych w przedmiocie przedłużania okresu stosowania tymczasowego aresztowania Józefa Stemlera, skutkujących bezprawnym pozbawianiem wolności pokrzywdzonego, prowadzone samodzielnie od 14.12.2006 r., jest kontynuacją śledztwa w sprawie łamania praworządności i naruszania praw człowieka w toku postępowania karnego prowadzonego przez funkcjonariuszy byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, polegającego na fizycznym i moralnym znęcaniu się przez wielokrotne, długotrwałe przesłuchiwanie oraz używanie przemocy i gróźb bezprawnych w celu wywarcia wpływu na treść zeznań świadka ks. Jana Danielewicza, i tworzeniu w ten sposób fałszywych dowodów kierujących postępowanie karne przeciwko Józefowi Stemlerowi i bezprawnym pozbawianiu go wolności /S 30.2001.Zk/ w części dotyczącej jednego z ustalonych i żyjących jeszcze sprawców tych przestępstw.

W przebiegu opisanego wyżej postępowania ujawniono bowiem, iż zobowiązany do zgodnego z ówcześnie obowiązującymi przepisami stosowania i przedłużania okresu tymczasowego aresztowania sędzia Stefan M., nie dopełniał obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości podejmowanych czynności procesowych, naruszając tym zasady ograniczania wolności osobistej obywateli, określone w Kodeksie Wojskowego Postępowania Karnego oraz art. 97 Ustawy z dnia 17.03.1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. R. P. z dnia 1.06.1921 r./ i później w art. 87 Ustawy z dnia 22.07.1952 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z dnia 21.02.1976 r./. W ten sposób uczestniczył on
w prześladowaniu pokrzywdzonych z powodu odmiennej orientacji politycznej i ich wcześniejszej działalności w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Forma sprawstwa zarzuconych mu czynów – zaniechanie, legła u podstaw stworzonego wówczas totalitarnego systemu represji i wszechwładzy MBP. Oznaczało ono w rzeczywistości nie tylko zwykłe przestępstwo urzędnicze, ale praktycznie powszechne godzenie się na rażące naruszanie podstawowych praw i wolności obywatelskich. Naruszała zatem przyjęty porządek konstytucyjny i jako taka winna zostać szczególnie wyraźnie napiętnowana.

Nadto, wobec okoliczności, iż podejrzany świadomie brał udział w prześladowaniu pokrzywdzonych ze względów politycznych i działał w strukturach systemu państwa totalitarnego, posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych /tak m. in. SNIK II KKN 175/98/, jego zachowania wyczerpują znamiona nie tylko zbrodni komunistycznej, ale także znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, określone
w aktach prawa karnego międzynarodowego /art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dn. 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu/ Zbrodnie te nie ulegają przedawnieniu - art. 4 ust.1 cyt. wyżej ustawy z dn. 18.12.1998 r.

Czynności podejmowane dotychczas w przedmiotowej sprawie ujawniły, iż podejrzany dopuścił się tego typu czynów także w odniesieniu, do co najmniej 19 innych osób, żołnierzy podziemia niepodległościowego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, obywateli podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rządu RP na Uchodźstwie w Londynie czy nawet funkcjonariuszy MBP podejrzewanych o nielojalność w stosunku do władzy ludowej.

Podejrzany Stefan M. jest obywatelem polskim, ale mieszka na terytorium Królestwa Szwecji i nie ma w kraju stałego miejsca pobytu. Wezwany do osobistego stawiennictwa na terytorium RP w dowolnie wybranym terminie do dnia 30.10.2008 roku, dobrowolnie nie stawił się na żadne z doręczonych mu wezwań, ani nie nawiązał kontaktu z tutejszą Komisją, co uzasadnia obawę, iż będzie on wykorzystywał fakt zamieszkiwania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, do utrudniania prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego. W zaistniałej sytuacji Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 25.02.2010 r. sygnatura akt Kp 3/10 zastosował w stosunku do podejrzanego Stefana M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. W dniu 2 sierpnia 2010 r. wystąpiono do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec obywatela polskiego, kapitana w stanie spoczynku Stefana M., podejrzanego o przestępstwa z art. 231 § 1 kk i art.189 § 2 kk w zw. z art.11 § 2 kk i art. 12 kk z 1997 r. w zw. z art. 2 ust.1 i art. 3 ustawy z dn.18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2007.63.424 - j.t.) uzyskując w tym przedmiocie stosowne postanowienie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.08.2010 r. sygn. akt. Kp 57/10 i inicjując postępowanie o jego wykonanie przez właściwe organa sądowe Królestwa Szwecji. Jego realizacja na terytorium Królestwa Szwecji okazała się jednak niemożliwa. Sąd Rejonowy w Uppsali postanowieniem z dnia 15.11.2010 r. o sygnaturze B 7071-10 oddalił wniosek o przekazanie go organom polskiego wymiaru sprawiedliwości uznając, że przestępstwa zarzucone podejrzanemu, zgodnie z prawem szwedzkim, są już przedawnione, a poszukiwany jest obywatelem szwedzkim. Powyższe postanowienie stanowi długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą kontynuowanie postępowania i skutkuje zawieszeniem śledztwa przeciwko Stefanowi M. /art. 22 § 1 kpk/.
W zaistniałej sytuacji monitorujemy aktualne miejsce pobytu podejrzanego, ponieważ Europejski Nakaz Aresztowania podejrzanego można realizować na terenie każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Królestwa Szwecji.

 

2. Śledztwo w sprawie egzekucji ulicznych w Warszawie oraz w ruinach byłego getta warszawskiego dokonanych przez hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w latach 1939 – 1944 (sygn. S 4.2012.Zn).

Śledztwo to zostało podjęte w dniu 21 października 2004 r. i stanowi kontynuację śledztwa zawieszonego w dniu 30 grudnia 1998 r. przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu– Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

W toku śledztwa wyjaśniane są okoliczności zabójstw Polaków dokonanych w egzekucjach w miejscach publicznych i na terenie getta w Warszawie w okresie od września 1939 r. do 1 sierpnia 1944 r. i obejmuje kilkadziesiąt zdarzeń m.in. egzekucje na ulicach: Nowy Świat, Piękna, Towarowa oraz w Alejach Jerozolimskich. Prowadzone w miejscach publicznych, i na oczach przypadkowo zebranych w danym miejscu osób, rozstrzeliwania w zamierzeniach okupanta miały zastraszyć i złamać opór Polaków.

Poprzez przesłuchania świadków i następców prawnych ofiar tych zbrodni oraz ustalenia wynikające z materiałów pozyskiwanych w wyniku kwerend prowadzonych w Polsce i w archiwach prokuratur niemieckich, odtwarzane są okoliczności opisanych powyżej tragicznych wydarzeń.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. śledztwo zostało podjęte i wydano postanowienie o jego umorzeniu. W decyzji kończącej postępowanie przedstawiono okoliczności 49 egzekucji oraz ustalono, iż łącznie w egzekucjach tych stracono nie mniej niż 7700 osób oraz podano dane personalne części rozstrzelanych. Ponadto w postanowieniu wskazano imiona i nazwiska części funkcjonariuszy państwa niemieckiego będących sprawcami tych zbrodni. Ze względu na śmierć części sprawców oraz niewykrycie pozostałych, śledztwo to nie może być dalej kontynuowane.

do góry