Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie stwierdzające, że Michał Szlęzak złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 29.05.2013

W dniu 27 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny wydał orzeczenie (XVIII K 43/13) stwierdzające, że Pan Michał Szlęzak złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sąd orzekł w stosunku do Michała Szlęzaka utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat.

Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, Sąd orzekł zakaz pełnienia przez w/w funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-57 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami), na okres 3 lat.

Michał Szlęzak jest osobą wchodzącą w skład  służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póżn. zm.).

Naczelnik OBL IPN w Warszawie prokurator J. Skrok
do góry