Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie dotyczący postępowania autolustracyjnego Roberta Leszka Moczulskiego

Inga Budweil
Data publikacji 01.08.2018

W dniu 26 marca 1999 r. lustrowany Robert Leszek Moczulski złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania lustracyjnego i do wniosku tego dołączył oświadczenie, w którym stwierdził, że nie pracował, nie pełnił służby i nie był tajnym i świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. W sprawie niniejszej Sąd Apelacyjny w dniu 6 listopada 2001 r. wydał orzeczenie, iż lustrowany złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Na skutek apelacji Zastępcy Rzecznika Interesu Publicznego,  Sąd Apelacyjny w Warszawie działając jako Sąd II instancji w dniu 23 lipca 2002 r. uchylił przedmiotowe orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 6 kwietnia 2006 r. orzeczenie stwierdzające, iż lustrowany złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Orzeczenie to uprawomocniło się dniu 12 września 2006 r. kiedy to sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny, działając jako sąd odwoławczy utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji. Obrońca lustrowanego od orzeczenia tego skierował do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r.  oddalił kasację obrońcy Roberta Leszka Moczulskiego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2011 r., po rozpoznaniu skargi Roberta Leszka Moczulskiego uznał, że w trakcie postępowania w niniejszej sprawie przed organami polskiego wymiaru sprawiedliwości doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w zakresie zgłaszanego zarzutu naruszenia prawa do obrony lustrowanego w ramach zasady „równości broni”, z uwagi na ograniczony dostęp do materiałów niejawnych przez skarżącego.

Sąd Najwyższy na skutek wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dniu 24 kwietnia 2012 r. wznowił postępowanie dot. lustrowanego Roberta Leszka Moczulskiego. Sprawa została przekazana celem rozpoznania do Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w niniejszej sprawie na 47 rozprawach, bezpośrednio przed zamknięciem przewodu sądowego, udzieleniem głosu stronom oraz wydaniem przez Sąd orzeczenia w niniejszej sprawie, w dniu 18 maja 2018 r. pan Rober Leszek Moczulski wycofał wniosek z dnia 26 marca 1999 r. o wszczęcie postępowania lustracyjnego, a obrońca lustrowanego złożyła wniosek o jego umorzenie na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 9 kpk.

Sąd Okręgowy w Warszawie XII Karny orzeczeniem z dnia 30 maja 2018 r. umorzył postępowanie autolustracyjne wobec pana Roberta Leszka Moczulskiego na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 9 kpk z uwagi na cofnięcie przez wymienionego wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

 

 

Prokurator Piotr Dąbrowski

Naczelnik

Oddziałowego Biura Lustracyjnego

w  Warszawie

 

 

 

do góry