Nawigacja

Aktualności

Polecamy nową publikację IPN: „Białe Legiony 1914–1918. Od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego”

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej ukazał się album Wojciecha Jerzego Muszyńskiego „Białe Legiony 1914–1918. Od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego(Polskie oddziały wojskowe w Rosji w czasie I wojny światowej).

Gdy wybuchła I wojna światowa wielu Polaków uznało, że odzyskanie wolnej i zjednoczonej z trzech zaborów ojczyzny będzie możliwe jedynie po pokonaniu Niemiec. W 1914 r., w rosyjskich mundurach, ale pod polskim sztandarem, stanęli ochotnicy zdecydowani walczyć o niepodległość przeciwko wojskom Kajzera. Zaczątkiem tych formacji był nieliczny, skupiający niewiele ponad tysiąc żołnierzy, Legion Puławski – później kolejno Brygada i Dywizja Strzelców Polskich. O historii tych oddziałów opowiada nasz album.

Ich szlak bojowy wiódł przez pola Kongresówki, Nowogródczyznę i Małopolskę Wschodnią. Wraz z upływem czasu niewielki Legion rozrósł się do trzydziestotysięcznego I Korpusu Polskiego. Żołnierze i ułani gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego zapisali bohaterską kartę kresowej epopei, walcząc zwycięsko przeciwko bolszewikom o Bobrujsk, wyzwalając Mińsk Litewski i Mohylów. Na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej stworzyli mały skrawek wolnej Polski. I choć latem 1918 r. musieli ostatecznie złożyć broń przed zajmującą Ziemię Mińską armią niemiecką, to historia podkomendnych gen. Dowbora nie zakończyła się wraz z kapitulacją Bobrujska. W kolejnych latach walczyli na wszystkich frontach odradzającej się Polski – od Wielkopolski po odległe Kresy Wschodnie.

Oddajemy w ręce Czytelników pierwsze wydawnictwo albumowe, poświęcone polskim formacjom wojskowym w Rosji w latach 1914–1918. Historia tych zapomnianych formacji, zwanych „Białymi Legionami”, tworzących je oficerów i żołnierzy oraz bitew, w których wielu z nich oddało życie za Polskę, stanowi mało znany rozdział walk o niepodległość. Album zawiera ponad 500 zdjęć, dokumentów, odznaczeń i rysunki mundurów. Całość dopełnia pięć wielkoformatowych map ukazujących miejsca walk i tereny działań polskich oddziałów. Album wypełnia lukę w historiografii polskiego wysiłku zbrojnego tamtych heroicznych czasów zmagań o Niepodległą.

Wojciech Jerzy Muszyński, Białe Legiony 1914–1918. Od Legionu Puławskiego do I Korpusu Polskiego, Warszawa 2018, 448 s. + wklejka z pięcioma mapami, ISBN: 978-83-8098-409-7

 

SPOT PROMUJĄCY ALBUM:

 

Wojciech J. Muszyński, The White Legions, 1914 – 1918: From the Puławy Legion to the First Polish Corps, Warszawa: Institute of National Remembrance, 2018)

Polish military units in Russia during the First World War

When the First World War erupted, many Poles decided that a free Poland reconstituted from the lands annexed by the three partitioning powers was possible only after the defeat of Germany. In 1914, volunteers stepped forward determined to fight for Poland’s independence – in Russian uniforms but under the Polish banner – against the Kaiser’s armies. The nucleus of these formations was the small Puławy Legion – which numbered a little over one thousand men – and which later evolved into a Polish Sharpshooters Brigade and Division. The following album recounts the history of these armed units.

The aforementioned Polish formations fought in the fields of Congress Poland, the Nowogródek area, and Eastern Little Poland. With the passage of time, the small Legion expanded into the thirty-thousand-strong First Polish Corps. The soldiers and ulhans of Gen. Józef Dowbór-Muśnicki – like the heroes of Eastern Borderland epics – fought against the Bolsheviks for Bobrujsk and liberated Minsk and Mohylów. They thus created a sliver of free Poland in the eastern borderlands of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. In spite of being eventually forced to put down their weapons and surender, in the summer of 1918, to the German army – which was taking over the Minsk region, the story of Gen. Dowbór’s soldiers did not come to an end with the capitulation of Bobrujsk. They would once again fight for resurrected Poland on all of its fronts – from Greater Poland to the distant Eastern Borderlands – during subsequent years.

The followig book, which were are hereby presenting to the reader, is the first album dedicated to Polish military formations in Russia during the years 1914 – 1918. The history of these forgotten formations known as the “White Legions,” the officers and soldiers in their ranks, and the battles in which many of them gave their lives for Poland, constitutes a little-known chapter of the struggles for independence. The album contains over 500 photographs, documents, medals/awards, and drawings of uniforms. The entirety of the publication is complemented by five large-scale maps of the battlegrounds and areas of operation of the Polish units. The album thus fills a void in the historiography of the Polish armed efforts during the heroic period of the struggle for independence.

 

 

Белые легионы 1914 -1918. От Пулавского легиона до I Польского корпуса

(Польские воинские отряды в России во время первой мировой войны).

В начале первой мировой войны многие поляки считали, что вернуть свободу и объеденить разделённую на три части родину станет возможным лишь после победы над Германией. В 1914 году, в русских мундирах но под польским знаменем встали добровольцы, с решимостью сражатся за независимость с войсками Кайзера. Первоначалом этих формирований был немногочисленный, состоящий из немногим более тысячи солдат, Пулавский легион – в дальнейшем поочередно Бригада и Дивизия польских стрелков. Историю этих отрядов рассказывает наш альбом.

Их боевой путь проходил по полям «Конгрессовки»[1], окресностям Новогрудека и Восточной Малопольше. Со временем небольшой Легион разросся до тридцатитысячного I Польского корпуса. Солдаты и уланы генерала  Юзефа Довбора-Мусницкого записали героическую страницу эпопеи Кресов[2], победоносно сражаясь с большевиками за Бобруйск, освобождая Минск Литовский и Могилёв. На окраинах былой Речпосполитой они cоздали маленький клочок свободной Польши. И хотя летом 1918 года должны были окончательно сложить оружие, когда немецкая армия занимала Минскую Землю, то история подкомандньных генерала Довбора не закончилась с капитуляцией Бобруйска. В последующие годы они сражались на всех фронтах возраждающейся Польши – от Великой Польши по Восточные Кресы.

Отдаем в руки Читателей первое альбомное издание, посвященное польским военным формированиям в России с 1914 по 1918 год. История этих забытых формирований, называемых «Белыми легионами», их офицеров, солдат и битв,      в которых многие из них отдали жизнь за Польшу, является малоизвестной главой борьбы за независимость. В альбоме более пятисот фотографий, документов, наград и рисунков мундиров. В дополнении к этому – пять великоформатных карт, показывающих места сражений и территории действий польских отрядов. Альбом восполняет пробел в историографии польских вооруженных действий в то героическое время боьбы за Независимую.

Войцех Е. Мушински, Белые легионы 1914 -1918. От Пулавского легиона до I Польского корпуса, Варшава: Институт Национальной Памяти, 2018.

(tłum. Krystyna Marczyk)

 

[1]  Иные названия: Конгрессовая Польша, Королевство Польское, Царство Польское.

[2] Кресы, Восточные Кресы - восточная окраина, польское название территорий нынешних западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав межвоенной Польши.

 

 

Więcej nowości wydawniczych IPN

 

do góry