Nawigacja

Aktualności

Także myśl była bronią. Antykomunistyczne podziemie poakowskie o sobie i o innych

Pakiet wydany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Podziemie antykomunistyczne to zróżnicowana pod względem politycznym zbiorowość, która – o czym prawie się nie mówi – formułowała wobec rzeczywistości konkretne postulaty polityczne, społeczne i gospodarcze dotyczące zarówno chwili bieżącej, jak i przyszłości Polski. Nie chodzi tu bynajmniej tylko o oczywistą dla wszystkich walkę o Niepodległość – tę prawdziwą – bez opresji ze strony okupacyjnych wojsk sowieckich, lecz także o opinie w najważniejszych dla naszego kraju kwestiach: legalizmu, ustroju państwa, granic – wschodnich, zachodnich (tzw. Ziem Odzyskanych), ale i południowych (sprawa Zaolzia), wolności słowa, własności prywatnej, praw obywatelskich, religii, mniejszości narodowych, relacji z sąsiadami, rozliczenia zbrodni niemieckich i sowieckich, wychowania, tradycji, prawie do pracy, do oświaty, do bycia prawdziwie wolnym. To cały zbiór dokumentów programowych powstałych na szczeblach obszarów, dowództw poszczególnych organizacji z koronnym świadectwem potencjału intelektualnego „żołnierzy wyklętych” w postaci memoriału do ONZ przygotowanego w 1946 r. przez Zrzeszenie WiN, czy też 70-stronicowego wykazu zbrodni sowieckich dokonanych w Polsce w pierwszej połowie 1945 r., który został sporządzony przez siatkę wywiadowczą DSZ.

Pozostawiona przez konspiratorów spuścizna to także widomy znak tarć i sporów o wybór najlepszej koncepcji prowadzenia dalszej walki, determinowanej z jednej strony chęcią ochrony życia reszty bojowników, z drugiej zaś immanentnym prawem każdego do samoobrony przed represjami komunistycznej „bezpieki”. To wiele bohaterskich postaci stojących w „drugim szeregu”, którzy na przestrzeni kilku powojennych lat przygotowali obszerny zbiór niezwykle cennych materiałów analitycznych, świadczących o ich dużej wiedzy, przenikliwości i zdolności formułowania celnych tez.

Świadectwa ich pracy, zapisy rozkazów, opracowań, ulotek, artykułów, organizacyjnych wytycznych, dzienników złożyły się na prezentowany wybór źródeł – ukazujący po raz kolejny bogactwo tkwiące w tym zróżnicowanym politycznie i organizacyjnie zjawisku – jaki z pewnością byli żołnierze polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.

Zapraszamy do korzystania z załączonego pakietu (plik PDF) zawierającego zdjęcia i fragmenty archiwalnych tekstów.

 

do góry