Nawigacja

Książki – Warszawa

Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970

Konrad Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011, 560 s. + 32 s. (wkładka zdjęciowa)

„Dotychczas – rzecz ujmując w pewnym uproszczeniu – istniały dwa sposoby opisywania wzajemnych relacji władza–pisarze w PRL. Jeden można by nazwać »heroicznym«. Było w nim miejsce przede wszystkim na ukazywanie oporu i niepokorności znacznej części środowiska. W drugim modelu, który można by nazwać »kolaboranckim« czy wręcz »zdradzieckim«, było natomiast miejsce wyłącznie na poparte materialnymi profitami fascynacje komunizmem i współudział niemałej części najwybitniejszych pisarzy polskich w budowie systemu oraz bliskie ideowe (i nie tylko ideowe!) współdziałanie z kolejnymi ekipami politycznymi. Niekwestionowaną zasługą Konrada Rokickiego jest to, że pokazuje, iż o obu tych wizjach można rzeczowo pisać w jednej książce”.

prof. dr hab. Jerzy Eisler

„Książka należy do najważniejszych osiągnięć ostatniej dekady w zakresie historii PRL. Konflikty między literatami a partią budziły od dawna żywe zainteresowanie, ale Konrad Rokicki przeanalizował je na podstawie zbiorów archiwalnych. Ogromnie poszerzył wiedzę o polityce kulturalnej władz PRL i postawach polskich pisarzy”.

prof. dr hab. Andrzej Friszke

„Za główną wartość postawy badawczej Konrada Rokickiego uważam skłonność do podawania w wątpliwość obiegowych sądów na temat stosunków władza–literaci w okresie gomułkowskim. To sprawia, że udało mu się wskazać na różnorodność uwarunkowań tych relacji, ich skomplikowane aspekty. Dzięki temu przedstawiony obraz jest pełniejszy niż dotychczasowy, odbiega od czarno-białych schematów. Autor dokonał również zniuansowania obiegowych interpretacji na temat wydarzeń co prawda znanych, ale dotychczas przedstawianych w sposób zbyt jednostronny, a było to możliwe dzięki dotarciu do materiałów źródłowych, które pokazują je w nowym świetle. Wreszcie udało mu się uniknąć bodajże najpoważniejszego niebezpieczeństwa, jakie ujawniły niektóre opublikowane niedawno analizy relacji władza–literaci: łatwej, nastawionej na sensacyjność i medialny rozgłos personalizacji, żywiącej się głównie informacjami zawartymi w esbeckich teczkach”.

prof. dr hab. Dariusz Jarosz

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Pisarze w Polsce Ludowej

 • Warunki życia i twórczości
 • Wizerunek własny środowiska literackiego

2. Elementy systemu kontroli nad literaturą i literatami

 • Zasady funkcjonowania organizacji twórczych
 • Nadzór administracyjny i partyjny nad środowiskiem literatów
 • Cenzura
 • Inwigilacja

3. Stalinizm i odwilż w środowisku literatów

 • „Inżynierowie dusz”
 • Opozycja antysocrealistyczna
 • Rok 1955 i przyspieszenie przemian

4. Nadzieje i rozczarowania. Literaci pod wodzą Antoniego Słonimskiego

 • Odnowa w Związku Literatów Polskich
 • Likwidacja „Po Prostu”
 • Niechciana „Europa”
 • Rozprawa z rewizjonizmem
 • Burza we Wrocławiu
 • Rozgrywka przeciwko Słonimskiemu

5. Spokojne lata 1960–1963

 • Postulaty finansowe i socjalne środowiska literatów
 • Ciche zaostrzanie kursu
 • Rozczarowanie pisarzy. „Fronda partyjna”
 • „Kultura” warszawska

6. Rok 1964

 • Otwarte plenum Zarządu Głównego ZLP
 • List 34
 • Kontrlist
 • Pisarze jako podsądni

7. Przesilenie w organizacji partyjnej literatów

 • POP Oddziału Warszawskiego ZLP pod partyjnym pręgierzem partyjnym
 • Memoriał Newerlego
 • Referat Leszka Kołakowskiego i List 15
 • Efekt domina

8. Apogeum konfliktu – rok 1968

 • Reperkusje wojny sześciodniowej
 • W obronie Dziadów. Nadzwyczajne zebranie Oddziału Warszawskiego ZLP
 • Marzec
 • „Sabat czarownic”
 • Normalizacja

9. Trwanie

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
Indeks osób

do góry