Nawigacja

Książki – Warszawa

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. Konrad Rokicki i Robert Spałek, Warszawa 2011, 352 s.

W powojennej Polsce prawdziwe mechanizmy władzy pozostawały ukryte, były tematem tabu. Podobnie jak tajemnicą okrywano niemal wszystko, co dotyczyło ludzi piastujących kierownicze stanowiska. Chociaż w prasie drukowano przemówienia przedstawicieli władz partyjnych i administracyjnych, a w książkach, czy w „Nowych Drogach” ogłaszano stenogramy kolejnych plenarnych posiedzeń Komitetu Centralnego i zjazdów PZPR, a także wydawano (zideologizowane i upolitycznione) opracowania o charakterze naukowym, wszystkie te publikacje służyły celom propagandowym, miały zasłonić najbardziej wstydliwą, choć zarazem powszechnie uświadamianą bolączkę systemu realnego socjalizmu – brak demokratycznej praktyki wyboru i sprawowania władzy.

SPIS TREŚCI

Wstęp

TADEUSZ MOŁDAWA
Konstytucyjne podstawy ustroju Polski Ludowej

JANUSZ WRONA
Kompetencje i hierarchia urzędów. Formalna a rzeczywista pozycja polityczna marszałka Sejmu, przewodniczącego Rady Państwa, prezesa Rady Ministrów

ANTONI DUDEK
„Pierwsza władza”. Model nadzoru PZPR nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądownictwem

JERZY EISLER
Zmiany kierownictw partyjnych w PRL

ANDRZEJ BOBOLI
Drugi po Komitecie Centralnym. Komitet Warszawski PZPR 1975–1989

SEBASTIAN DRABIK
„Mikroświat”. Komitet Wojewódzki PZPR w latach 1956–1975

MIROSŁAW SZUMIŁO
Elita władzy w Polsce 1944–1989. Studium socjologiczne

WANDA JARZĄBEK
Pozycja peerelowskich elit władzy w bloku wschodnim – wybrane przykłady z lat 1956–1980

WALDEMAR DZIAK
Modele sprawowania władzy komunistycznej na przykładzie Korei Północnej, Chińskiej Republiki Ludowej i Ludowej Republiki Albanii

ROBERT SPAŁEK
Bez jednoosobowej dyktatury: Bierut, Berman, Minc. Esej o stalinowskim kierownictwie PZPR

KONRAD ROKICKI
Apodyktyczny szef. Władysław Gomułka i podwładni

MARCIN ZAREMBA
„Partia kieruje, a rząd rządzi” – gierkowski bon mot czy sens gierkizmu? Przyczynek do dyskusji nad ewolucją systemu władzy w PRL

ANDRZEJ PACZKOWSKI
Dowódca czy przywódca? Wojciech Jaruzelski w latach 1981–1989

Panel dyskusyjny: „Państwo w państwie”. Rola wojskowych (GZI, WSW) i cywilnych (UB, SB) służb specjalnych w formalnym i nieformalnym zarządzaniu PRL

Uczestnicy panelu: Antoni Dudek, Andrzej Friszke, Krzysztof Komorowski, Andrzej Paczkowski, Zbigniew Siemiątkowski, Andrzej Zybertowicz. Prowadzący: Jerzy Eisler

do góry